Privacyverklaring (AVG)

BodyMind Studio Spring Pilates, gevestigd aan Achter de Barakken 13 unit 2, 6211RZ, Maastricht respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder lees je hoe Spring Pilates, in casu Aisha Trimbach, omgaat met je persoonsgegevens. Spring Pilates mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van je persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Spring Pilates de plicht om haar cliënten:
•op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Spring Pilates worden verwerkt;
•te melden wie de gegevens kunnen inzien;
•voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Persoonsgegevens die Spring Pilates gebruikt en het doel van het gebruik
Spring Pilates verwerkt je persoonsgegevens als je les neemt bij Spring Pilates of via het contactformulier contact opneemt, of een reservering via de online agenda maakt. Spring Pilates verzamelt je naam, e-mailadres en eventueel je telefoonnummer als je dat wilt verstrekken. Het streven is om alleen strikt noodzakelijke gegevens te verwerken. Deze gegevens stellen Spring Pilates in staat om:
•  lesgeldnotificaties te sturen;
•  dienstverlening te kunnen leveren;
•  cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
•  cliënten of geïnteresseerden te informeren over wijzigingen van haar diensten.
•  Spring Pilates werkt niet met automatische incasso en ook niet met een geautomatiseerd reserveringssysteem. Deelnemers aan de lessen maken gebruik van een betalingslink via Mollie. (bedrijf dat o.a. de IDEAL betalingen regelt) In dat geval ontvangt Spring Pilates het lesgeld via Mollie zonder verdere details. Deelnemers kunnen ook per bankoverschrijving zelf het lesgeld overmaken naar Spring Pilates. Hierdoor verschijnt je iban rekeningnummer bij de details van de banktransactie. Je bent niet verplicht het lesgeld per bank over te maken. In dat geval wordt je verzocht het abonnementsgeld voorafgaand aan de lessen contant te betalen.
•  Spring Pilates verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe de wettelijke verplichting is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. Deze gegevens worden alleen door Spring Pilates verwerkt, niet via een administratiekantoor. De wettelijke bewaarplicht voor bankafschriften is 7 jaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
•  Spring Pilates is qua ledenaantal een middelgrote studio en dus is er de mogelijkheid om je persoonlijk te kennen en om rekening te houden met zaken als knieklachten, artrose, frozen schouders, rugklachten, hoge bloeddruk, duizelingen en ook verdriet, rouw, stress e.d.. Je bent niet verplicht om deze informatie te delen, maar het is aan te bevelen zodat je veilig en prettig kunt deelnemen aan de lessen. Deze informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd, tenzij je deze zelf per email met Spring Pilates hebt gecommuniceerd.
•  Spring Pilates houdt geen dossiers van cliënten bij.
•  Spring Pilates houdt een historie bij van aanvragen om informatie en deelname aan de lessen.

Privacy op deze website
•  Deze website gebruikt geen cookies. Dit kun je checken op www.cookiechecker.nl
•  Mail je mij via het contact-formulier, dan is de verbinding beveiligd en het bericht versleuteld (groen slotje).

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Spring Pilates verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven tenzij:
•  je daarvoor toestemming hebt gegeven;
•  dat verplicht is door een wettelijk voorschrift.

Bewaren van persoonsgegevens
Spring Pilates bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je persoonsgegevens worden gebruikt om je te informeren over belangrijke ontwikkelingen en nieuws m.b.t. de studio, lessen en wijzigingen in het rooster. Je gegevens worden bewaard op een beveiligde computer en alleen ingezien door Aisha Trimbach, eigenaresse van Spring Pilates.
De volgende categorieën van persoonsgegevens worden gehanteerd:
•  voornaam en email adres en interesse: als je per email informatie vraagt of deelneemt aan een proefles of workshop.
•  voornaam en email adres: zolang je les volgt of als je les bij Spring Pilates hebt gevolgd.
•  telefoonnummer (indien door jouzelf verstrekt): zolang je les volgt bij Spring Pilates.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Spring Pilates en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. (Dat laatste is vrij summier; voornaam, emailadres en eventueel je telefoonnummer) Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info(at)springpilates.nl

Klachtrecht
Spring Pilates neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info(at)springpilates.nl. Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Kijk daarvoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Tot slot
Spring Pilates streeft ernaar om op de website altijd de meest recente privacy policy beschikbaar te stellen.


Spring Pilates Maastricht